ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส : แจ้งประชาสัมพัธ์ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน [23 พ.ค. 2562]