แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติต่อตามภาระกิจของหน่วยงานทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [1 ก.ค. 2563]