วันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (คสล.) ตั้งแต่บ้านนางพร เดชประสาท ถึงบ้านนายประชิด จุลหิรัญ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (คสล.) ตั้งแต่บ้านนางพร เดชประสาท ถึงบ้านนายประชิด จุลหิรัญ หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์คลองลัด ม.๔ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์บ้านตาวัลย์ ม.๓ ต.ไทยาวาส เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๐๙๓-๕๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น