ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา พ.ศ. 2566

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พ.ศ. 2566

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พ.ศ. 2566

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!