นโยบายและแผน

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

     นายประสาท   รับพรพระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  โดยได้แถลงนโยบายในการบริหาร ดังนี้
 
     ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  เมื่อวันที่  13  มกราคม  2556  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่  12/2556  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2556  มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้งให้  นายประสาท  รับพรพระ  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
 
     กระผม  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  โดยยึดหลักการกระบวนการทำงานและการบริการประชาชนแบบมีส่วนร่วม  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้
 
     1. นโยบายด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 
          1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  เขื่อนกั้นดิน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และซ่อมแซมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดี  การก่อสร้างประตูน้ำ  ในการป้องกันน้ำท่วม
 
          1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า  ดูแลการขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ
 
          1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทำผังเมืองรวม  โดยร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 
          1.4 พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง  เพื่อการอุปโภค  บริโภค  การเกษตร  การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยโดยเฉพาะด้านอุทกภัย
 
          1.5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  จัดให้มีท่อเมนประปาและบ่อบาดาลให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
 
     2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
 
          2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  คุณภาพที่ดีกว่าโดยดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
 
          2.2 สนับสนุน  ส่งเสริม  และรณรงค์ป้องกัน  อาชญากรรม  และสิ่งเสพติดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
          2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลไทยาวาส
 
          2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
          2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน  ด้านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
          2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน
 
          2.7 จัดให้มีโครงการเพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ  เช่น  การตรวจสุขภาพ  การฝึกอบรมอาชีพ  และบริการด้านอื่น ๆ
 
          2.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 
     3. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการสาธารณสุข
 
          3.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
 
          -  ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ง ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ  พร้อมจัดให้มีเครื่องออกกำลังกาย  อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
          -  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 
          3.2  ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
          3.3  ส่งเสริม สนับสนุน  การพัฒนาครอบครัว  การสาธารณสุข  การอนามัยพร้อมทั้งเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่อต่าง ๆ
 
          3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 
     4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
 
          4.1 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุนการสร้างงานให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
          4.2 จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลไทยาวาสเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
 
          4.3 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อให้ทันสมัย
 
          4.4 จัดให้มีการศึกษา  ดูงานของกลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตำบล
 
     5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งน้ำ  โดยการขุดลอกคูคลอง พร้อมกำจัดวัชพืช  เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 
          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  แม่น้ำ  ลำคลอง
 
          5.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของบุคลลากร  งบประมาณ  รวมถึงการจัดซื้อรถยนต์สำหรับเก็บขยะ
 
          5.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  การปลูกต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้มีความสวยงาม  เป็นตำบลน่าอยู่
 
     6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
 
          6.1 ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
          6.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
          6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  และอาคารสถานที่ในการบริการประชาชน
 
          6.4  ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
 
          6.5  ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
 
          6.6  จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านต่างๆ  อาทิ  เช่นการจัดโครงสร้างองค์กร   การบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  กฎหมายเพื่อรองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
 
          6.7  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นให้ประชาชนในตำบลให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 
     ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสไปแล้ว  กระผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง
 
     คำกล่าว แสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 
ข้าพเจ้า นายประสาท  รับพรพระ
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า
 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน
 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน
 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนัก
 
และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง
 
ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด
 
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ
 
จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า
 
การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม
 
การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด
 
จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ