เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ไม่มีข้อมูล!!
ประกาศนโยบายไม่รับของขัวญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส ไทยาวาสใสสะอาด2566 "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ