การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 11 results.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มืออธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสำโรง
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส