วันที่ประกาศหัวข้อ
24 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
36
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
1,131
เดือนก่อน
1,499
ปีนี้
8,983
ปีก่อน
39,680