ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 26 results.
สรุปสถิติด้านทรัพยากร ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรบุคคล
การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการดำเนินการคุณธรรม จริยธรรม
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และให้คำปรึกษาทางจริยธรรม