แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 14 results.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ปี2566
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การบริหารสมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลไทยาวาส