ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2562 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2562 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2562 ประกาศการจัดทำรายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2562 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2562 งบทดลองปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 30 กันยายน 2562 งบทรัพย์สินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2561 ประกาศการจัดทำรายงานทางการเงินปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2561 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2561 งบทดลองหลังปิดบัญชี ปีงบประมาณ 2561