รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 8 results.
ผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ไทยาวาส ปี 2566
รายงานการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ไทยาวาส ปี2565 และการกำหนดมาตราการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี2566
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการดำเนินการคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)