แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 17 results.
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น
การกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภันต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส