ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 326
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งบ้านนายโอภาส แสนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อ่วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๕๘๙๓ นครปฐม และหมายเลขทะเบียน ๑ กช ๑๗๐๔ นครปฐม จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๕๘๙๓ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบคลองลัด (ท่ามอญซอย 1) หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มกราคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ซอยท้ายคุ้ง 1 บริเวณโค้งบ้านนายโอภาส แสนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มกราคม 2567