ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 374
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์ตาเกิด หมู่ที่ ๔ ต.ไทยาวาส เลขทะบียนที่ ๐๕๕-๔๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-012 ตั้งแต่สะพานคลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ถึงสามแยกบ้านนายอวยชัย ทัศคร หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-012 ตั้งแต่สะพานคลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ถึงสามแยกบ้านนายอวยชัย ทัศคร หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-012 ตั้งแต่สะพานคลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ถึงสามแยกบ้านนายอวยชัย ทัศคร หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 พฤษภาคม 2567