รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 สิงหาคม 2565)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง