รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 13 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
บรรยากาศวันที่สาม ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
สรุปจำนวนผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1. ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน - ราย
2. ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1) จำนวน - ราย
- เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 2) จำนวน 1 ราย
- เขตเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 3) จำนวน - ราย
- เขตเลือกตั้งที่ 4 (หมู่ที่ 4) จำนวน 2 ราย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!