ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

28 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายประสาท  รับพรพระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง