โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดไทยาวาสนิลดำพิทยานุกูล และประชาชนจิตอาสา
ได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ ต้นไม้ และคุณภาพดินให้มีระบบนิเวศที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลไทยาวาส และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!