โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยาวาส  จำนวน 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไทยาวาส และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน     

สามารถสรุปโครงการที่ผ่านการเสนอในการประชุมประชาคม ดังนี้

โครงการที่เพิ่มเติมบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

- หมู่ที่ 1 บ้านท่าตลาด

     (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำทิ้ง ท่าตลาดซอย 3 ตั้งแต่ถนนธรรมสพน์ ถึงบ้านผู้ใหญ่สังเวียน

- หมู่ที่ 2 บ้านท้ายคุ้ง

     (1) ปรับปรุงระบบประปาส่วนภูมิภาค ซอยท้ายคุ้ง 4/1

     (2) ขุดลอกคลองขวาง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 (ซอยท่าตลาด 6)

     (3) ขุดลอกคลองเลียบคลองหลวง – คลองขวาง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4

     (4) ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์  เนียมพูลทอง

     (5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 5

     (6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายคุ้ง 1 ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 ถึงท่าตลาดซอย 6

- หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก

     (1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดท่อ 90 องศาพร้อมมอเตอร์ ติดตั้งบริเวณสะพานบ้านยายจวบ

- หมู่ที่ 4 บ้านท่ามอญ

     (1) ปรับปรุงประตูระบายน้ำโรงเรียนวัดไทยาวาส

     (2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมเกียรติ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!