โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลไทยาวาส

14 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะและคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ตามโครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลไทยาวาส เพื่อให้ประชาชนได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อาทิเช่น ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เป็นต้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!