ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงแผนที่ภาษี

4 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จะได้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ ครอบคลุมเขตพื้นที่การปกครอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นโยบายให้เกิดประสิทธิผล จึงได้ว่าจ้าง บริษัท เซอร์เวย์ เซอร์วิส แม็พ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์แอนด์จีไอเอส เข้าทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ตำบลไทยาวาส ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 - 31 ม.ค.2567 จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เจ้าของสถานประกอบการ ฯลฯ ให้ ความร่วมมือตอบข้อสอบถามด้านข้อมูลต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อันจะเป็น ประโยชน์ในการจัดทำแผนที่ภาษี ต่อไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!