นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ผู้อุทิศที่ดิน

29 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.07 น.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกนาถ ชูปัญญา พลโทหญิง นภมณี กฤษณะเศรณี
พร้อมทนายความ คณะผู้ติดตาม ได้อุทิศที่ดิน พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
ขนาดเนื้อที่ 60.3 ตารางวา และขนาด 53.5 ตารางวา 
เพื่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส ต่อไป
ในการนี้ นายสุทธินัย จังหวัดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้รับแสดงเจตนาอุทิศที่ดินพร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ผู้อุทิศที่ดิน ด้วย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!