โครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อสำรวจปัญหาหรือความต้องการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในตำบลไทยาวาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการ และนำปัญหาหรือความต้องการในที่ประชุมประชาคมมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง