เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

12 มิถุนายน 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เปิดรับลงทะเบียน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนครบอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ