แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 18 results.
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2567-2569
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
แผนการจัดการองค์ควารมรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ปี2566