แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-19 of 19 results.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560