แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 19 results.
ประกาศการจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น