แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 19 results.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งจพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)