แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 19 results.
การกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภันต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566