วันที่ประกาศหัวข้อ
2 มิถุนายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงบ้านนายสมพร เกตุอู่ทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิถุนายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 3 เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงบ้านนายสมพร เกตุอู่ทอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มิถุนายน 2566โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 1/1 (ซอยยายจง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-002 หมู่ที่ 1 บ้านท่าตลาด ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
29 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๑๐ นิ้ว) เลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง